Javne nabavke u 2017.godini

 • Poziv za dostavljanje ponuda za JN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE
 • Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.2 2017 možete preuzeti OVDE
 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za JN 1.1.2 2017 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

 • Pitanja i odgovore ( I ) vezane za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Pitanja i odgovori ( II )  vezani za konkursnu dokumentaciju u postupku  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE

 • Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma i obustavi postupka za pojedine partije u postupku JN 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

 • Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije u postupku javne nabavke male vrednosti, JN br. 1.1.4 možete preuzeti OVDE

 • Odluku o dodeli ugovora u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke električne energije,  ЈN broj 1.1.4 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma,ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o obustavi postupka za pojedine partije ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenju ugovora u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala,  ЈN broj 1.1.2 za drugi kvartal možete preuzeti OVDE

 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u postupku javne nabavke br. 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

 • Konkursnu dokumentaciju za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE,

 • Tabelu u okviru Obrasca ponude za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN br. 1.1.5 sa strukturom cene možete preuzeti OVDE

 • Izmene i dopune  konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 • Prečišćen tekst Konkursne dokumentacije za  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 • Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u trećem kvartalu,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke lekova sa Liste D,  ЈN broj 1.1.5 možete preuzeti OVDE

 • Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke medicinsko-tehničkih pomagala u četvrtom kvartalu 2017. godine,  ЈN broj 1.1.2 možete preuzeti OVDE